Про інститут
  Наукові дослідження
  Фахове видання
  Проекти
  Молоді науковці
  Електронна бібліотека
  Бюлетень ІІТЗН
  Актуальна інформація
  Посилання
Нашi координати

Київ вул. М.Берлинського, 9
тел. +380(44)-453-90-51
ime@edu-ua.net

Наукові дослідження

Iнновацiйнi форми iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах
(№ 0102U005951)

Науковий керiвник - Овчарук О.В. - зав. вiддiлом Iнформацiйно - аналiтичного центру педагогiчних iнновацiй, ст. наук. спiвр., канд. пед. наук.

Об'єкт дослiдження - iнформацiйне забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах в зарубiжних країнах

Предмет дослiдження - iнновацiйнi форми iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах в країнах Європи та США.

Мета дослiдження - визначити принципи та критерiї щодо створення засобiв навчання нового поколiння, дослiдити їх вплив на структуру навчального процесу, навчальну та учбову дiяльнiсть, структуру навчального середовища.


В процесi дослiдження застосовано широкий спектр наукових методiв: системний пiдхiд до вiдбору iнформацiї, вивчення явищ, виявлення взаємозв'язкiв та взаємозалежностей, виявлення тенденцiй, подання цiлiсної картини дослiджуваного предмету. Особливого значення в дослiдженнi надано порiвняльно-педагогiчним методам аналiзу, узагальненню позитивного педагогiчного досвiду на основi загальнонаукових методiв аналiзу та синтезу. Окрiм того, в ходi дослiдження, при опрацюваннi баз даних в iнформацiйних мережах, застосовувались обчислювальнi методи обробки iнформацiї. Для порiвняння тенденцiй розвитку iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй в межах теми вiддiлу застосовано методи iнтерв'ю, анкетування, соцiологiчного опитування, а також використанi данi соцiологiчного опитування в зарубiжних країнах.

Актуальнiсть теми дослiдження зумовлена необхiднiстю наукових розробок, що допомагають розробляти та впроваджувати в сучаснiй освiтянський простiр iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї, створювати теоретико-методологiчну та практичну базу використання сучасних засобiв навчання, вироблення стратегiї розвитку освiти, що приведе до модернiзацiї теорiї та практики навчання в сучаснiй школi. Актуальнiсть розробки саме таких наукових дослiджень пiдтверджують урядовi документи - Нацiональна Доктрина розвитку освiти, Закон про освiту, де мова йде проте, що "В Українi повиннi забезпечуватись прискорений, випереджальний, iнновацiйний розвиток освiти:", а "Прiоритетами державної полiтики щодо розвитку освiти є: : запровадження освiтнiх iнновацiй, iнформацiйних технологiй; iнтеграцiя вiтчизняної освiти до європейського та свiтового освiтнiх просторiв:" (Нацiональна Доктрина розвитку освiти. Центр Разумкова. Нацiональна безпека та оборона.- №4.- С.36.)Умови одержання матерiалiв результатiв дослiдження: за договором.


04060, Київ-60, вул. Берлiнського,9, Інститут засобiв навчання АПН України.


В результатi проведеної науково-дослiдної роботи:

 1. Дослiджено стан впровадження IKT в Українi та за рубежем, визначено напрями iнформатизацiї систем освiти в країнах свiту.

 2. Дослiджено особливостi систем iнформацiйного забезпечення в свiтових освiтнiх системах.

 3. Визначено роль науково-педагогiчної iнформацiї в системi забезпечення навчально-виховного процесу.

 4. Вивчено та дослiджено основнi пiдходи до органiзацiї дистанцiйного навчання в школах країн Європи та США як засобу iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу.

 5. Дослiджено стан та розвиток освiтянської проектної дiяльностi як iнновацiйної форми iнформацiйного забезпечення системи загальної середньої освiти.

 6. Визначено загал засобiв масової iнформацiї як форми iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiй школi.

 7. Проаналiзовано розвиток iнформацiйних педагогiчних мереж в освiтнiх системах зарубiжних країн.

 8. Дослiджено iнструментарiй вимiрювання навчальних досягнень учасникiв навчально-виховного процесу в Українi, в країнах Захiдної Європи та США в галузi iнформацiйних технологiй.

 9. Пiдготовлено перiодичнi видання до iнформацiйного бюлетеню з проблем дослiдження.

 10. Розроблено рекомендацiй щодо iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiй школi.

 11. Розроблено пропозицiї щодо створення iнформацiйного порталу "Дiти України" та проведено роботу по збору бази даних для створення даного ресурсу.


За результатами дослiдження пiдготовлено рукопис колективної монографiї: "iнновацiйнi форми iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiй школi". (Додаток: "Основнi поняття та термiни iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу").СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКОНАВЦІВ
 1. Гриценчук О.О. iнформацiйна освiтянська мережа ЮНЕСКО - молодим громадянам України // Педагогiчна газета. - 2003.- №12 (113). - С.8.

 2. Гриценчук О.О. Досвiд iнформацiйної педагогiчної мережi ЮНЕСКО для розвитку освiтнiх процесiв в Українi // Україна - країни Сходу. ХХi столiття: Зб. наук. праць. - Гiмназiя схiдних мов. - 2004.

 3. Гриценчук О.О. Формування громадянської свiдомостi (Європейський аспект) // Рiдна школа. - 2002. - №10. - С.8-9.

 4. Гриценчук О.О. Початкова школа в системi середньої освiти Нiдерландiв // Початкова школа. - 2002. - №10. - С.47-49.

 5. Гриценчук О.О. Роль вчителя у процесi виховання громадянина Нiдерландiв // Педагогiчний вiсник: Тернопiльський державний педагогiчний унiверситет. - Тернопiль. - 2002. - С. 17-19.

 6. Iванюк I.В. Про розвиток освiтньої нацiональної програми Чехiї// Шлях освiти. - 2003. - №1. - С.22-23.

 7. Iванюк I.В. Освiтнi реформи Великобританiї 80 - 90-х рокiв ХХ ст. // Педагогiчна газета. - 2002. - № 1 (91)

 8. Iванюк I.В. Освiта в Норвегiї: дитсадок i школа // Дошкiльне виховання. - 2002. - №2 (727). - С.24 - 25.

 9. Iванюк I.В. Християнськi та гуманiстичнi цiнностi - основа норвезької системи освiти // Педагогiка толерантностi. - 2001. - №3 - 4 (17 - 18). - С. 229 - 232.

 10. Iванюк I.В. Формування в учнiв зарубiжної школи системи цiннiсних орiєнтацiй // Шлях Освiти. - 2002. - №2. - С. 20 - 23.

 11. Малицька I.Д. iнновацiйний напрямок в професiйнiй освiти зарубiжних країн - антрепренерська освiта // Педагогiчна газета. - 2003. - № 2.- С.8.

 12. Малицька I.Д. Американська школа в європейському просторi // Педагогiчна газета. - 2003. - №8(109) - С. 8.

 13. Малицька I.Д Освiта культури миру - ознака демократичного суспiльства // Сiльська школа. - 2003. - №39-40 (146). - С. 2.

 14. Малицька I.Д. Процес реформування в галузi обов'язкової освiти в країнах Європи // Рiдна школа. - 2002. - №12. (875). - С. 73-76.

 15. Малицька I.Д. iнформацiйне забезпечення сучасної освiти дiяльностi мiжнародних європейських органiзацiй // Рiдна школа. - 2004. - №9 (896). - С. 73-75.

 16. Овчарук О.В. Напрями реформування змiсту освiти: загальноєвропейськi пiдходи до формування компетентiсно орiєнтованого змiсту шкiльної освiти // Вiдкритий урок. - 2004. - № 7-8. - С.54-57.

 17. Овчарук О.В. Дистанцiйна освiта у європейських країнах та США у контекстi розвитку iнновацiйних технологiй // Комп'ютер в школi i сiм'ї. -2004. - №7.

 18. Овчарук О.В.Ключовi компетентностi: європейське бачення // Управлiння освiтою. - 2003.- С. 6-9.

 19. Овчарук О.В. Концепцiя навчального курсу "Європейськi студiї для шкiл" // Директор школи. - К.: Вид. "Шкiльний свiт". - 2003. - №8 (248).

 20. Овчарук О.В. Компетентностi як ключ до формування змiсту освiти // Стратегiя реформування освiти України. - Київ.: К.I.С.2003. - 295 с.

 21. Овчарук О.В. Проблеми шкiльного пiдручника / Стратегiя реформування освiти в Українi (укр. та англ. мовами) В спiвавторствi (Войтов В.Л.). - Київ.: К.I.С. - 2003. - С. 175-208.

 22. Овчарук О.В. У пошуках педагогiв: силуети та профiлi. (iнновацiйнi тенденцiї розвитку освiти та пiдготовки педагогiчних кадрiв в Українi) // Управлiння освiтою. - 2003. - №1(49). - С.2-7.

 23. Овчарук О.В. Профiльне навчання в старшiй школi / Стратегiя реформування освiти в Українi (укр. та англ. мовами). - Київ.: К.I.С. - 2003. - С.57-81.

 24. Овчарук О.В. Сучаснi тенденцiї розвитку змiсту освiти в зарубiжних країнах // Шлях освiти. - 2003. - № 2 - С. 17 - 21.

 25. Овчарук О.В. Сучаснi тенденцiї реформування навчальних програм у галузi точних наук та технологiй // Шлях освiти. - 2003. - № 2 - С. 17- 21.

 26. Овчарук О.В. Європейський вимiр в освiтi за рубежем // Освiта України. - 2002. - №84. - С.2.

 27. Овчарук О.В. iнформацiйне забезпечення вчителiв та розвиток мережi громадянської освiти в США // Вiсник програм шкiльних обмiнiв. - 2002. - №12. - С.17-18.

 28. Овчарук О.В. Європейськi програми та рекомендацiї ради Європи - новий вимiр освiтнього простору // Завуч. - К.: Вид. "Шкiльний свiт". - 2002.- №29(143).

 29. Овчарук О.В. Європейський вимiр в освiтi за рубежем // Освiта України. - 2002.

 30. Пасiчник Л.М. Комплекснi контрольнi завдання з методики навчання iноземних мов. - К.: Ленвiт. - 2003 р.- С.164 - 190.

 31. Пасiчник Л.М. Тести для всiх, хто вивчає iноземнi мови. - К.: Ленвiт. - 2003 р.- С.43-64.

 32. Пасiчник Л.М. Педагогiчна практика. - К.: Ленвiт. - 2003 р.- С.146-159.

 33. Позняк С.I. Педагогiчнi характеристики та особливостi побудови навчально-методичного комплексу до курсу "Громадянська освiта" для 9 - 11 класiв ЗОШ // iсторiя України. - 2003.- № 7. - 16 с.

 34. Позняк С.I.Training Teachers for Teaching Citizenship Education in C. Medel-Anonuevo and G. Mitchell (eds) Citizenship, Democracy, and Lifelong - 2003.

 35. Позняк С.I. Пiдбиваючи пiдсумки // iсторiя України. - 2003. № 2.- 11с.

 36. Чернявська Ю.Ю. Розвиток медiа-освiти у Великобританiї // Педагогiчна газета. - 2003.- №12 (113). - С.8.

 37. Чернявська Ю.Ю. Досвiд використання факсiв у навчальному процесi в європейських школах // Педагогiчна газета. - 2003. - №5(107). - С.8.

Назад
© Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, 2000-2007